Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Tri thức

From Knowledge Engineering Laboratory

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Tri thức (KEL)

중앙대학교 지식공학연구실

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật tri thức (KEL) có kinh nghiệm sâu rộng với khai thác dữ liệu, công nghệ ngữ nghĩa, và hệ thống khuyến nghị. Chủ đề nghiên cứu chính là về các quy trình tính toán phát hiện các mẫu có ý nghĩa từ các miền khác nhau thông qua các phương pháp thông minh (như trí tuệ nhân tạo, học máy, học sâu, thống kê, và hệ cơ sở dữ liệu).

한국어·中文·English